صفحه خانگی > استعلام 200000 تن تولید ملات خشک

استعلام 200000 تن تولید ملات خشکاستعلام 200000 تن تولید ملات خشک

ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻮر ﭘﻮدري و ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﻧﻮاع ﻣﻼت ﺧﺸﻚ آﻣﺎده، ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼت . ﻣﻼت ﺧﺸﻚ آﻣﺎده، ﻣﺨﻠﻮط. ھﺎي ﭘﯿﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه، ﺳﯿﻤﺎن، ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮي ﭘﻮدري، اﻧﺪود. ﻣﻼت. ھﺎي ﺧﺸﻚ آﻣﺎده. ﻣﻘﺪﻣﻪ ... ﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. اي در. روﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ. 200000. ﺗﻦ، ﮐﻪ در ﻣﺪت. 9. ﻣﺎه ﺑﺎ ھﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻌﺎدل.

جزئیات بیشتر

ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻮر ﭘﻮدري و ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﻧﻮاع ﻣﻼت ﺧﺸﻚ آﻣﺎده، ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼت . ﻣﻼت ﺧﺸﻚ آﻣﺎده، ﻣﺨﻠﻮط. ھﺎي ﭘﯿﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه، ﺳﯿﻤﺎن، ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮي ﭘﻮدري، اﻧﺪود. ﻣﻼت. ھﺎي ﺧﺸﻚ آﻣﺎده. ﻣﻘﺪﻣﻪ ... ﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. اي در. روﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ. 200000. ﺗﻦ، ﮐﻪ در ﻣﺪت. 9. ﻣﺎه ﺑﺎ ھﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻌﺎدل.

جزئیات بیشتر

قبلی:هنگامی که تولید 50 تن دستگاه شکستن سنگ مخروطی
بعد:استفاده از شن و ماسه تجهیزات شستشو